Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Ledige bustadtomter

Det er Tenestetorget som administrerer sal av kommunale bustadtomter i Vinje kommune.

Under finn du kart over dei kommunle bustadfelta - ledige tomter er merkte gult.
Karta skal vera oppdaterte, men det kan skje endringar som ikkje er registrert, så ta kontakt med Tenestetorget tlf 35 06 23 00 for nærare opplysningar.

Karta finn du her;

Krontveit
Såtehov (Rauland) 
Slobrekk (Edland)
Setali (Rauland)  
Juvbakk (Åmot) 
Drotning (Åmot)
Bøgrend  

Gebyr ved kjøp av kommunal bustadtomt - Tilknytingsavgift for vatn og kloakk kjem i tillegg.
Tilknytingsavgift og årlege gebyr vatn/kloakk 
Retningsliner for tildeling av kommunal bustadtomt
Søknadsskjemaet finn du her

 

Bustadtomtene i dei kommunale bustadfelta i Vinje kommune vert omsett til ein sterkt subsidiert pris og er eit bustadpolitisk verkemiddel for å styrke fast busetnad i kommunen. Tomtekjøparar som ikkje alt er innbyggjarar i Vinje kommune, må difor melde flytting til Vinje kommune seinast når bustaden er innflyttingsklar.

Kommunestyret har i møte 31.01.08, sak 08/16 gjort vedtak om at det skal vera høve til å kjøpe meir enn ei kommunal bustadtomt i Juvbakkfeltet og Slobrekkfeltet. 

Vedtaket er referert her

 • Kommunestyret ser eit behov for å differensiere reglane for kjøp av kommunale tomter utfrå kvar i kommunen tomtene ligg.
 • I Slobrekkfeltet opnar ein for at det blir mogeleg å kjøpe inntil 3 tomter i gjeldande plan.
 • I det gamle Juvbakkfeltet opnar ein for at ein kan få kjøpe inntil 2 tomter. I det nye kan ein berre få kjøpt ei tomt.
 • Felles for båe felta er at ein skal betale full tomtepris for kvar tomt slik den er fastsett. 

OBS!
I nye byggefelt som er etablert etter 2008 vert det ikkje opna for sal av meir enn ei tomt per kjøpar. Det gjeld mellom anna det nye bustadfeltet i Juvbakk (tomt 19 - 32).
 Sjå vedtak i kommunestyret i sak 10/44.

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • Val
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk