Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Alkohol - omsetningsoppgåve for alkohol
Alkohol - Salsløyve
Alkohol - Skjenke- og/eller serveringsløyve
Alkohol - Skjenkeløyve tidsavgrensa og ambulerande
Anlegg som skal vurderast på idrotts- og friluftsplanen
Avløysartilskot - tilskot til avløysing ved ferie, fritid og sjukdom

B

Barnehage - søknad om ny plass, endring og oppseiing 2018/2019
Barnehage - søknad om ny plass, endring og oppseiing 2019/2020
Barnevern - meldeskjema
Betalingsavtale
Bustadtomt
Bustønad - søknadsskjema
Byggesaksdokumentasjon - innsyn
Byggesaksskjema for utskrift

D

Driveplikt - fritak frå

E

Eigenfråsegn for konsesjonsfritak

F

Fastlege - endre (HELFO
Ferdigattest - oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve
Ferieaktivitet for ungdom
Fiske - Fangstrapport døgndobber
Fiske - Fangstrapport årsdobber
Fiskekort (Inatur)
Formannskapet - spørsmål til formannskapet
Fri frå undervisning
Fritak frå driveplikt
Førehandsgodkjenning av planar - spelemidlar

G

Gratis kjernetid i barnehage
Grunneigedom - deling/justering

H

Helse og omsorg - søknad om tenester
Historiske arkiv - oppmoding om innsyn
Høyringsuttale

I

Idretts- og kulturstipend - søknadsskjema
Innsyn - oppmoding om

J

Jaktkort (Inatur)
Jordbruksdrift - sjekkliste for miljøhensyn

K

Kartforretning
Klage på forvaltningsvedtak
Klage på renovasjon
Kommunale avgifter - søknad om dispenasjon/fritak
Kommunalt tilskot til landbruksformål
Kultur og musikktiltak
Kulturskulen - søknadsskjema

L

Landbruksskjema
Landingsløyve - helikopter, småfly
Ledig stilling - søknadsskjema
Ledsagerbevis - legeerklæring
Ledsagerbevis - søknadsskjema
Legeerklæring - transport for funksjonshemma
Leige av rom til fast bruk - idrettshall og andre rom
Leige av rom til møte/enkeltarrangement

M

Motorferdsel

N

Næringsutvikling for bedrifter - søknad om støtte

P

Parkeringsløyve for forflytningshemma
Parkeringsløyve for forflytningshemma - legeerklæring

R

Redusert foreldrebetaling i barnehage
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Renovasjon - søknad om dispensasjon for fritak/endring av abonnement
Ris og ros til kommunen

S

Samanføying av eigedomar
Sau drepen av freda rovvilt – søknad om erstatning
Seksjonering/reseksjonering - med rettleiing
Serveringsløyve - elektronisk søknadsskjema
Skatteattest - melding om
Skatteattest - tinging av
Skogbruk - diverse skjema
Skule - fri frå undervisning
Skulefritidsordninga - søknad om ny plass endring og utmelding
Skuterløyve
Skøyte
Sommararbeid for skuleungdom
Startlån, etablering og tilpassing - Husbanken
Stilling - søknad om stilling
Sumaraktivetetar 2019

T

Tekniske tenester - førespurnad om tekniske tenester
Tilknyting til offentleg vass- og avløpsanlegg
Transportløyve/leigekøyring
Transportteneste (TT- kort) - legeerklæring
Transportteneste (TT- kort) - søknadsskjema
Trus- og livssynssamfunn - kravskjema tilskot

U

Utsleppsløyve

V

Vassmålaravlesning
Vassprøver - prøvetakingsskjema

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk